•w^-^^^^

HftSSCrisi

^^'^mmm^

,^^^^^:)^^^:

iy<^'^^'i

:^y^^^^d^-

'j^O''^'^ V^" ^''..^ 'V./ V '■■'' '^' V

,;N/v,vyy

3f*i^»«KX^

■'■>- V. V, ^ '-'l

wyvtQK^

ffii

i i / >-.y

^^'l

Ijl

""

31?? i. 1. ItU lOibrarg

i

%

V

Nnrtlt (Earoltna ^tate (ToUpnp

QK329

V.3

l^

This book may be kept out TWO WEEKS

ONLY, and is subject to a fine of FIVE

CENTS a day thereafter. It is due on the day indicated below:

50M— May-54— Form 3-

Prodromiis

FLORAE HISPANICAE

auctoribus

Mauritio Willkomni et Joanue Lan^e.

Voliimeu III.

Prodromus

FLORAE HISPANICAE

seu

syoopsis methodica oniDiiim plaiitariim

in Hispania

sponte nascentium vel frequentiiis cultamm quae innotuerunt

auctoribus

Mauritio Willkomm,

totan. in universitate eaes. reg. Pragensl profess. ordin. liortique botanici direct., regiae academiae scientiar. hispanicae socio litt. adjuncto,

et

Joanne Lange,

botan. profess. Havniensi.

Yoliiiiien III.

STUTTGARTIAE.

Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch).

1880.

1 0 37 87

K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Griininger) in Stuttgart.

^c^:

SiilHiass. III. DIALYPETALAE. XIX. Ordo UMBRACULIPERAIIUM.

Fani. 96. UMBELLIFERAE Juss. *

Herbae v. frutices, radice saepius fusiformi, foliis sparsis v. alter- nis, rarius (inflorescentiam versus) oppositis, in vaginam saepe ample- xicimlem dilatatis, rarius stipulis 2 liberis fultis , lamina petiolata v. in vagina sessili. varie et saepius pluries secta v. divisa, raro indivisa (crenata, serrata v. integerrima). Flores liermaphroditi, polygamo-mon- oici V. rarius dioici, in umbellam vario numero umbellularum composi- tam saepius dispositi, rarius simpliciter umbellati, capitati v. verticillato- fasciculati, umbellae et umbellulae nudae v. saepe bracteis (involucro) el bracteolis (involucello) vario phyllorum numero, saepe verticillatim fultae, longius breviusve pedunculatae, pedunculo aut solitario, axim primariam terminante aut pluribus in inflorescentiam typice sympodialem, rarius cymosam v. verticillato-paniculatam dispositis, cujus uinbellae cen- trales ob rami subjecti evolutione praevalente oppositifoliae et (spurie) laterales apparent, Flores superi, regulares v. irregulares, praefloratione imbricativa V. raro valvari; calycis lubus ovario adnatus, limbus 5-den- tatus, 5-fidus V. obsoletus, saepius persistens. Petala 5, decidua, alba (rarius rosea, ochroleuca v. flava), aequalia v. exteriora majora radianlia, recta v. saepius apice incurva v. duplicato-inflexa, ad mar- ginem apiculi inflexi integra v. ob costam impressam magis minusve profunde emarginata. Stamina 5, cifo decidua, filamentis in alabastro incurvis, antheris versatilibus, loculis 2 parallelis longitudinaliter dehis- centibus. Ovarium inferum. 2-locuhire v. rarissime abortu 1-loculare, superne in discuin epigynum (stylopodium) stylis 2 terminalum dilatatum, styli primo erecti breves , dein varie elongati, filiformes, reflexi, paluli v. erecti, stigniate saepius capitellato terniinati. Ovula in loculis soli- taria, anatropa: fruclus (diachenium) siccus, calycis limbo et stylopodio stylisque saepe persistentibus coronatus, maturus a basi apicem versus biparlibilis, mericarpiis placenlac ab apice basin versus bipartibili v. rarius indiviso, libero v. adnalo superne saepius adhaerentibus ; meri- carpia singula jugis longitudinalibus filiformibus, obtuse incrassalis v.

* Auctore LaxuF.. Klora hinpanica. HI.

D. H. HILL LIBRARY North Carolina State Coilege

alato-dilatatis perciirsa, qiiorum 5 priniaria, in nonnullis 4 secundaria (raro nulla), valleculis separala; pericarpio niembranaceo, spongioso v. indurato, stratis 2 (exocarpio et endocarpio) cohaerentibus v. inter se solutis composito, vario numero canalium resinoso-oleiferorum (vittae) percnrso, vittis nunc vallecularum fundum occupantibus. nunc intra- jugalibus, nunc secus commissuram positis. Semen penduium , pericarpio adnatum v. magis minusve liberum. albnmen magnum, carnosum v. cor- neum, dorso saepius convexum, ventre planum, concavum v. sulco longi- tudinali in medio commissurae, carpophoro opposito percursum. Embryo minutus, hilo approximatus, radicula supera.

Clavis tribuum analytica.

A. Heterosciadiae. Umbellae (simplices v. irregulariter (raro aequaliter) com- positae) , saepe capitatae. Trib. I. Lagoecieae. Umbellulae uniflorae, pbyllis invollucelli pectinato-ciliatis cinctae. Stylus 1, ovarium uniovulatum.

Lagoecia.

Trib. n. Eryngieae. Inflorescentia capitata v. umbella simple.x. Petala erecto-conniventia. Fructus squamatus v. glocbidiatus.

Sauicula. Eryngium.

Astrantia. Hoheuackoria.

Trib. III. Echinophoreae. Urabella composita. Flores umbelbilarum poly- gami: perii^berici masculi, demum indurati, centrales sessiles foeminei. Fructus abortu 1-locularis.

J>liinopliera.

B. Biplozygiae. Umbellae perfectae. Mericarpia jugis primariis 5 et secun-

dariis 4 percursa.

Trib. IV. Armatae. Mericarpiorum juga primaria 3 dorsaba setigera , 2 late- raba intramargiuaba (commissurae imposita), secundaria magis prominula, aculeolata v. glochidiata.

a) Cauealineae. Fructus a latere compressus v. subteres. Albumen sulcatum V. involutum.

Torilis. Turgenia.

Caucalis.

b) Daucineae. Fructus a dorso compressus. Albumen planum v. concavuni. Orlaya. Daucus.

Trib. V. Alatae. Fructus a dorso compressus. Mericarpiorum juga pri- maria fibformia, 3 dorsaHa, 2 inti"amarginaba , secundaria 4, quorum saltem 2 late alata.

a) E 1 ae 0 s e 1 i n e ae. Albumen ventre sulcatum v. involutum. Wargotia. Elaeoselinum.

b) Thapsieae. Albumcn plaiium v. plaiiiuscul'im. Thapsia. Guillonea. I.ase.pitiiuii.

Trib. VI. Cumineae. Fructus a latere contractus, mericarpiorum jugis apteris, primariis filiformibus, lateralibus margiui contiguis, secundariis magis prominulis.

Cuminum.

Trib. VII. Coriandreae. Fructus gloLosi v. didymn-biglobosi, jugis prima- riis filiformibus, secundariis apteris, flexuosis. Albumen excavatum.

Coriandrum. Jiitora.

C. Haplozy (jiae. Juga mericarpiorum primaria 5, secnndaria 0.

Trib. VIII. Lenticulares. Fructus a dorso lenticulari-compressus. Juga mericarpiorum lateralia alato- v. iucrassato-marginata. Albumen planum.

^ilg^C

a) Peucedaneae. Margo diachenii contiguu3 (jiigis margiiialibus invicpin arcte adpressis).

Capnopliyllum. Pastinaca.

Tordylium. Anetliuni.

Opopanax. Peucedanum.

Ferula. Heracleum.

b) Angeliceae. Diachenium 4-alatum (jugis marginalibus distantibus). Levisticum. Selinum. Angelica.

Trib. IX. Orbisectiles. Fructus sectione transversali subteres, jugis filifor- mibus V. carinatis , marginalibus contiguis. Albumen planum v. involutum.

a) Oenantheae. Juga mericarpiorum lateralia saltem indurata v. spongioso- incrassata.

Crithmum. Oenanthe.

Brignolia. Aethusa.

b) Seselineae. Juga mericarpiorum filiformia , carinata v. anguste alata , non Indurata.

Silaus. Detha^via.

Endressia. Seseli.

Meum. I^ibanotis.

Ligusticum. Athamanta.

Foeniculura. Magydaris. Xatardia.

Trib. X. Smyrneae. Fructus a latere contractus, crassus, tumidus v. indu- ratus. Albumen ventre sulcatum v. involutum.

Cachrys. Physospermum.

Hippomarathrum. Molopospermum.

Smyrnium. _ Conium.

Trib. XI. Bupleureae. Folia integerrima, saepe verticalia (phyllodinea). Petala flava , apice cucullato-involuta. Fructus a latere contractus.

Bupleurum.

Trib. XII. Ammineae. Folia varie secta. Petala alba v. rosea, raro flava, apice recta v inflexa.

a) Scandicinaae. Involucelli phylla ciliata. Radix fusiformis. Albumen ventre Bulcatum.

Scandix. ChaerophyUum.

Anthriscus. Myrrhis.

b) Tuberosae. InvoIuceUi phyUa glabra. Rhizorca tuberiforme. Albumen sulcatum v. subplanum.

Conopodium. Bunium.

Butinia. Bulboeastanum.

Heterotaenia.

c) Euaramineae. InvoIuceHi phylla glabra v. O. Radix fusiformis v. rhizonia

repens, non tuberiforme. Albumen planum v. leviter concavum.

Sison. Trinia.

Ammi. Siura.

Ptychotis. Pimpinella.

Carum. Reutera.

Apium. Ridolfia.

Cicuta. Petroselinum.

D. Stipulatae. Folia saepius stipulata (in nostris peltata). Flores sessiles, ver- ticillato-fasciculatae. Praefloratio valvaris. Fructus a latere contractus, jugis primariis inaequalibus , secundariis 0.

Trib. XIII. Hydroeotyleae.

Hydrocotyle.

Trib. I. Lagoecieae. *

Umbella mulliradiata, umbelliilae uniflorae, involucri et invoUi- cellorum phylla pcclinato-ciliata. Calycis laciniae 5, persislenles, pecti-

* Genus Lagoeciac tam haliitu valdo singulari quam characteribus (umliellulis unifloris , stylo unico, fi-U(tu ad unicum carpellum roductoj locum intra UmbeUiterarum familiam oxcentricum ct

nato-ciliatae. Petala profunde bifida, lobis longissimis, aristatis. Stylus 1, ovarium aborlu l-lotulare, 1-ovulatum. Fruclus glanduloso-setosus, hinc sulco longitudinali (carpello abortivo?) notalus.

DCXXXVIII. LAGOECIA L. Gen. pl. Nro. 285: DC. Prodr. IV, p. 233! Bth. et Hook. Gen. pl. 1, p. 880! Flores hermaphroditi, in umbellam globosam dispositi. Involucrum 8— lO-phyllum , umbellulae brevissime pedicellatae, ad florem unicum, involucello 4-pliyllo cinctum reductae. Fructus oblique ovatus, leviter 5-jugatus. Albumen con- vexum.

Herbae annuae, graciles, ramosae. foliis pinnatisectis.

2936. Ii. cuminoides L. Cod. 1G47! CUT. Matr. p. 343! SlUTH. fl. graec. t. 243. Caule erecto. paice foliato, 4—10" 1., saepe fere a lasi ramoso, ramis gracilibus; foliis pimiatisectis, inferiorum segmentis ovato-subrotumlis, dentato-ser- ratis, superiorum palmatitidis, laciniis aristatis; uml,ell:s densis, ob cilias involu- crorum ot calycis longas gldbulura lanatum sisten:il)us, breviter pedunculatis, spurie lateralibus, oppositifoliis , ])edunculo (revera continuatio internodii infra positi) bori- zontaliter dejecto; petalis allidis, scabris, calyce brevioribus, longe setaceo-bicor- nibus.

In locis glareosis, coUibus siccis reg cal. Hisp. centr. raro, meridiem versus magis frequ.: Cast. Aranjuez (POUKK! BOUT!), Ribas (COLM); BOET. : Cerro Fuen- delapeua et Zumbalejo pr. Jaen (Lge. !) Utrera (ScnouSB. !) Ronda, Granada (BoiSS., Kalisch!) Cerro de S. x\nton (Wk.! Funk!) et Cerro Coronado j). Malaga, Monda, Estepa (Boiss.), S. de Mijas (Boiss. , Wk. !) Cadiz (et per totam fere Boeticam frequ.) Cabr. in hb. Agardh! O Mai Jun. v. v. »Comino silvestre.«

Hab in Creta. Graecia, Asia minore, Persia, Afr. bor.

Trib. II. Eryngieae Godr. et Gren.

Calycis limbus 5-partitus, laciniis persistenlibus : pelala erecto- conniventia, apice longe inflexo emarginata (v. rarius integra), aesii- vatione iuibricata. Fructus squamis, papulis v. glochidiis magis minusve dense teclus; mericarpia ejugata et 5-jugala, vitlis 0 v. intra juga (nec in valleculis) positis; carpophorum imllum v. mericarpiis adnatum; albumen planuni.

DCXXXIX. SANICLILA L. Gen. n. 326. Bth. et Hook. I. c. p. 880! Flores polygami: calycis laciniae foliaceae, tubus dense echinato-glochi- diatus: diachenium subglobosum, vix biparlibile, ejugatum, mullivittatum, carpophorum mericarpiis adnatum.

Herbae foliis fere omnibus radicalibus. palmatifidis , umbellae radiis 3 6 inaequalibus, simplicibus v, 2- 3 fidis, involucri phyllis paucis, varie divisis: umbellula capituliformi , involucello polyphyllo cincta.

2937. S. europaea L. Cod. 1905! GODR. et Gren. fl. Fr. 1, p. 757! Fl. dan. tab. 283! RCHB. ic. fl. germ. XXL tab. G! Glabrum, lucidum; caulibus e rhizomate oblique descendente simplicibus, aphyllis v. paucifoliis et parce ramosis; fol. radic. longe petiolatis, palmato- 3 5-partiti?, segmentis acutis. 2 3-lobis, lobis obovatis, inciso-serratis; imibellulis subglobosis, multi- et densifloris, involu- celli phyllis linearibus, aristatis, floribus c^ breviter pedicellatis, ? sessilibus, pe- talis albis v. rubellis.

ad tribum proiJiium formaiictum satis, ut vidotur, distiin tum, iibi vindicat. Huic foi-sau ijeiius austra- lasicum Ac tino t us adsociandum , quibus Hook. et BTll. (Geu. pl. I, 8(i5J quoque Petagniae genuB (e SioiUa) apposuit, quo affiaitas cum Sauicula iudicari videtur.

In silvis et diimetis, praecipue niontanis, His]). boreal. et centr. passim ad regionem subalpinam usque: Gallec: Doncos, Nogales (Lge!); Astur.: Cangas de Tineo(D. R.); Cantabr. Bilbao, Otancz rr. (Wk.!); Catal.: Montserrat, S. Gero- nimo pr. Barcelona, montes de Valles (COLM.) et alibi (CSTA!) Arag.: Linares, Pinar de Losilla pr. Albarracin, (Ass.) et ali]>i, (LOSC. Pard.); Castcll. Encinil- las, Pinar de Guadarrama , (Lge.!) iu pinetis ad Hoyoquesero, (BOUUG.)' Somo- sierra (Cur.), Puerto de la nniger mnerta (Isern), la Granja. Alcarria, montes de Avila (CoLM), in ditione la Rioja (BOUT.) 4 Maj. v. x'.

Hab. in Europa fere tota.

DCXL. ASTRANTIA L. Gen. n. 327; Bth. et Hook. 1. c. 879! Florcs polygaini: calycis laciniae menibranaceo-foliaceae. Uibus papillis scriatini pioininiilis . |)plkici(lis obtectus: petala apice longe inflexo ciiiaroinato-ol)coi(lala : diaclieniuni cylindrico-obloiiguni, a dorso subconi- pressuin; inericarpia libera. tenuiter corficata, 5-jugata , jugis fistulosis, duplici Y. siniplici inembrana tectis, carpopliorum indistinctuin v. medio commissurae arcte adnatmn : vittae 0 vel solilariae, intra juga positae. Herbae foliis palmatifidis, caule v. subsiinplici v. infra umbellam ccn- tralem longe pedunculatam saepius ramoso, ramis oppositis v. uinbel- latim dispositis. Umbella simplex, involucri polyphylli phyllis niem- branaceis , saepius coloratis, reticulato-venosis.

2938. A major L. Cod. 1908! GoDR. et Gren. 1. c. p. 752! RCHB. 1. c. tab. 2! Quer fl. Esp. III, tab. 42! Caule e rbizomate atro , borizontali v. descendente, apice fibris foliorum emortuorum coronato erecto , 1 1'/2' 1., foliis radicalibus louge petiolatis, glabris, palmatilobis v. fidis, laciniis 3 7 ellipticis, acutis, inciso- serratis ; involucri phyllis florendi tempore stellato-patentibus , denique erectius- culis, membranaceis, albidis, roseo-tinctis, apice viridibus, eleganter reticulato- venosis, lanceolatis, cuspidatis, apice saepe spinuloso-ciliatis; calycis laciniis lan- ceolatis, aristatis, petala alba v. rubicunda, leviter v, vix emarginata superantibus ; fructu oblongo, papillis albis obtusis obtecto; mericarpiorum jugis late fistulosis, bilamellatis , vittis 5, primo lamellae iuteriori aduatis, demum liberis.

a. vulgaris KoCH Syn. p. 309! floribus involucro aequilongis.

(3. involucrata KOCH 1. c. involucri phyllis flores longe superantibus.

In pratis et pascuis montanis Hisp. borealis et centr. passim: Gallec. (COLM)., Ferrol (Quer) ; Astur.: Brafias de abajo (var. /3) (DUR.); iu Pyrenaeis Arag. et Catal. satis frequ. (Ass. , CsTA, Zett.); Catal. : Monte de Cabrera, Monseny (SALV.); Arag. : Cerrada de la Balsa pr. Linares (Ass.); Castell.: Iruela de Bui- trago, Dehesa de Somosierra (CUT. in hb. Wk.!), Cardoso (ISERN), Bustarviejo, Paular, Montes de Avila (Quer). 4. Jun. Aug. v. s.

Hab. in Europae mediae et australis montibus.

2939. A. minor L. Cod. 1909! GODR. et Gren. 1. c. p. 753! RCHB. 1. c. tab. 5! Caule gracili, erecto, '/2- 1' I., foliis pallidioribus, palmatisectis, segmentis 7 9 anguste lanceolatis, profunde et argute serratis; umbellis minoribus quam in praecedente, longius et gracilius pedunculatis; involucri floribus brevioris phyllis minus distincte venosis , vix unquam serratis; floribus conspicue minoribus, calycis laciniis nvatis; fructu ovali, papillis patulis, acutiusculis dense obtecto; jugis meri- carpiorum anguste fistulosis, lamella simplici, vittis 0.

In pascuis montanis, rupium fissuris regioiiis alpinae Pyrenaeorum Catal. et Arag. rarius : Nuria (COLM.) , Yalle d'Eynes (Bth.) , Maladetta (DUF. , Zett.), Puerto de Venasque (Bth., Phh^., Lge.j! P. de la Picade, de la Fraiche (Zett.), Cazau d'Estiba (V. de Aran) (Lapeyr.) Set-Casas (Quer). .'4- Jul.— Aug.

V. V.

Hab. in Austriae, Helvetiae, Gall. austr. et Pedemontii alpibus, Pyrenaeis Galliae.

DCXLI. ERYNGIUM Tournef. Inst. p. 327, tab. 173! L. Gen. pl' n. 324; Delaroche Eryng. hist. p. 21! J. Gay Eryng. hepl. (ann. sc. nat. ser. 3 (1848)! Flores hermaphrodili , sessiles, in capiluliun sae- pius iriiiltiflorum, phyllis involucralibus spinoso-dentalis cinctum congesti, singuli paleis (bracteis specialibus) in axi capiluli conico v. depresso fulti; calycis laciniis foliaceis, aristatis, tubo obconico v. subgloboso vesiculis, squamis v. aculeolis undique tecto v. apice vesiculiferis, basin versus (rarius omnino) nudis; petala albida v coerulescentia, lacinula apicali longe inflexa obcordato-emarginata; styli e stylopodio hemi- sphaerico v. cupuliformi. margine saepe crenulafo erecti v. apice arcuato- divergentes; diachenium bipartibile, ellipsoideum v. turbinatum, a dorso [eviter compressum; carpophorum 0; mericarpia dorso convexo (apice praesertim) 5 jugata v. ejugata, 5- (rarius 9-) vittatae; semen liberum V. pericarpio adnatum. Herbae glaberrimae, saepius glaucescentes, in parle superiore saepe amethystinae, rigidae, spinescentes; axis pri- maria capitulo terminatur, infra quod rami prodeunt vario numero: alii (inferiores) sparsi axillares, alii (capitulo terminali proximi suboppo- sili V. 3—4 verticillatim congesti, foliis totidem fulti ; rami verticillati saepius capitulum centrale longe excedunt eodemque modo quo axis primarius ramificantur, quo sympodium (di- v. trichasium repetitum, aut, ramo altero suppresso, cincinnus) formatur. (In nonnullis specie- bus divisio haec sympodialis fere a basi plantae incipit, in aliis vero rami axillares fere ad caulis apicem continuantur.)

Tabula specierum syuoptica. I. Capitula sessilia v. suhsessilia.

a) pauciflora. I. E. viviparum Gat. '2. E. galioides L.^M.

t)) capitula multiflora.

3. E. ilicifolium I>am.

11. Capitula manifeste pedunculata.

a) Paleae 4-cuspidatae.

4. E. tenue LAM.

b) Paleae 3-cuspidatae.

5. E. tricuspidatum L. 7. E. Duriaeanum Gay.

6. E. glacialc Bolss. 8. E. maritimum L.

c) Paleae integerrimae v. inferiores secus marginpm utrinque 1— S-spinosae.

* Fol. radic. integra, denticulato- v. spinuloso-serrata. 9. E. aquifolium Cav. II. E. dichotomum DESF.

10. E. corniculatum Lam.

* Fol. radic. pinnati- v. palmatisecta.

12. E. campestre L, 14. E. dilatatum LAM.

13. E. Bourgati Goi".

I. Capitula sessilia v. brevissime pedunculata.

a. Capitula pauciflora, paleis paiicis iuermibus v. 0.

2940. E. viviparum J. Gay aiin. sc. 1848 (Eryng. hept. , p. 26), tab. II! GODR. et Gren. I. c. p. 754! E. pusillum BoiSS. ann. sc. ser. 3, 1, p. 125 ex parte (nec. L., nec Lam.). Humillimum , palide virens; rbizomate praemorso filiras capillares emittente; foliis radicalibus dense rosulatis, ad fructificationem usque uersistentibus; caule brevi, solitario, erecto v. saepius (axi primario reducto et

capitulo basilari terminato) pluribus humifusis, divaricato-ramosis, ramis inferne dichasium. apice cincinnura formantibus; foliis rosularum exterioribus longe petiolatis, lineari-lanceolatis, remote serrulatis, intcrioribus et caulinis subsessilibus, spinu- loso-dentatis, pinnatitidis (v. subpaluiatifidis lacinia intermedia longiore), axillis radicalium intiniorum cauliferis, reliquorum radicalium et ramealium ultimorum gem- miparis; capitulis brevissime pedunculatis v. subsessilibus, parvulis, 5— S-floi^is, de- presso-hemispbaericis; involucro 5-phylIo. phyllis (minoribusbaud interjectis) capitulo 2— 3-pIo longioribus, e basi amploctente biauriculata ovato-lanceolatis, late membra- naceo-marginatis , utrinque 1 2-spinosis; paleis 1—4. plerumque inermibus; calycis laciniis ovatis, longe et abrupte mucronatis, tubo ellipsoideo-globoso, dorso apicem versus setulis reniotis jtellucidis obtecto, ventre subnudo; petalis azureis, lacinulae infiexae apice tridentato; stylis apice divergentibus, stylopodio hemisphaerico; vittis 10 filiformibus, coloratis (fuscopurpureis).

In pratis, ericetis humidis rr. : Gallec. in pratis ad Valdomar, Lge! 4. Jul. Aug. V. v. Hab. quoque in Gallia occidentali.

Obs. Observante beat. J. Gay (1. c.) gemmae fol. radic. exteriorum et inter- mediorum, florendi tempore minutae, autumnum versus in rosulas hiemem per- durantes excrescunt. Folia floralia quoque ramorum ultimorum in axillis gem- mas pioferunt. quae, aestate minimae. sero autumno vero amplificatae et in solo inimdato radicantes sobolem novam pariunt.

2941. E. galioides Lam. dict. IV, p. 757; Gay 1. c p. 21 ! E. pusillum DklaroCHE 1. c. p. 45 t. 16! Wk. Sert. p. 65! CUT. Matr. p. 347! (non L.); E. pauciflorum Lk. et Hffg. fl. Port. II, p. 379! Humile; radice tenui, caule gracili, 3 10" 1., erecto v. diffuso, divaricato et repetite dichasialiter ramoso, ramis dichasii alternatim brevioribus, longioribus caulis hic illic flexuosi continuationem simulantibus ; foliis inferioribus eito marcescentibus , longe petiolatis , ovali- v. obo- vato-Ianceolatis, repando-dentatis , intermediis et superioribus sparsis, sensim bre- vius et latius petiolatis , lyrato-pinnatifidis v. pinnatisectis, laciniis spinoso-pungen- tibus , petiolo spinoso-ciliato , foliis dichasio snbjectis spurie oppositis v. ternatis, sessilibus, palmato- 3 5-partitis, laciniis lineari-Ianceolatis , spinoso-ciliatis; capi- tulis minutis, sessililnis, depresso-hemisphaericis, 3 6 floris; involucro 3 5-phylIo, phyllis e basi late amplectente et biauriculato lanceolato-subulatis, basi utrinque 2— 3-spiuosis; paleis nullis v. paucissimis; calycis laciniis ovato-ellipticis, late sca- rioso-marginatis, longe et abrupte mucronatis, tubo ellipsoideo-turbinato , apice vesi- culis verticillatim dispositis coronato, ceterum nudo; petalorum lamina inflexa apice pectinato- 5-dentata; stylis, stylopodio vittisque praecedentis.

/J. trachycarpa Gay 1. c. p. 24! (E. palustre lusitan. humifusum Tourn.,

Orteg. fl. Esp. V, p. 84) caule primario subnullo, ramis, interjecto capi-

tulo, 3 4 ex eadem radice, humifusis et dichotome ramosissimis, invo-

lucri phyllis angustissime marginatis, exauriculatis , floribus et quidem

antheris subduplo minoribus, calycis tubo apice margineque vesiculis

pluriserialibus obtecto, petalorum lamina inflexa apice 3-dentata.

In stagnis exsiccatis, locis arenosis hieme innudatis raro: Castell: in stagno

exsiccato ad pagum Castrillo de Piedras (Leon) Lge.! Madrid (hb. Pavon,

CUT.). pr. Chamartin, (Prol.), inter Colraenar viejo et Chozas (Wk.!) inter Bojar

et Val de Fuentes (Wk.! forma valde prostrata, ramorum internodiis elongatis!)

Extremad. (SCHOUSB.)! Talavera de la reina (hb. Pav. ex Reut.); Boet.: Cadiz

(L. Duf.), Chiclana (Monnard). Forma S. indicatur in regno Legion. et Gal-

lecia, Lusitaniam versus (Orteg.) sed loca Hispaniaa dubia ex Gay. © Jun.

Sept. v. v.

Hab. quoque in Lusitania.

b. Capitula multiflora, paleis tricuspidatis.

2942. E. ilieifolium Lam. dict. IV, p. 757; Desf. fl. atl. tab. 53! Boiss. voy. p. 236! (non Brot.). Humile. prostratum, fragile, albidum, a basi fere sym- podialiter ramosum, ramis rigidis, divaricatis, inferioribus dichasia, superioribus cincinnum formantibus; foliis radicalibus breviter petiolatis, ovalibus v. obovato-

8

ellipticis, grosse spinoso-dentatis ; foliis dichasiura fulcrantibus pluribus. spurie verticillatis et sensim in phylla invohicralia 5 6 capituli centralis subsessilis tran- sientibus, lanceolato-spathulatis, coriaceis, sinuato-incisis, margine cartilagineo ner- visque in spinas validas confluentibus; capitulo ovah, densifloro, invohicri pliyllis fol. subflorahbus subsimilibus , paleis in axi capituli conici inferioribus a basi oho- vato valde dilatato subito in apicem tricuspidatam angustatis, superioribus spinoso- pectinatis v. tricuspidatis, valde eiongatis, (quo capituhim comosum evadit); calycis laciniis ovatis, ex apice bilolia longe mucronatis, sub lente spinuloso-ciliatis, tubo elliptico, stylis erectis, stylopodio cupuliformi; mericarpiis ad marginem comrais- surae 2- , dorso leviter 3-costatis, ad co?tas singulas serie pai)iIlorum dense et ele- gauter obtectis, papillis niveis, obtusissimis.

In collibus c.mpisque siccis solo argillaceo , calcareo v. subsalso reg. cal. Hisp.

australioris haud. frequ. Murc: Cruz del calvario pr. Murcia (Lge.!) et alibi c.

Murciani (CUT.!), in planitie subsalsa inter Totana et Lorca (Lge!) Boet.: pl. loc.

in prov. Almeriensi (Lge.!) Sierra de Gador, Alpujarras ad Cadiar et Ujijar

(BoiSS.)! Gibraltar (Kel.), O Jun.— Nov. v. v. Hab. quoque in Africa boreali.

JI. Capitnla manifeste 2^£(^u>iculctta.

a) Paleae 4-cuspidatae (cuspidibus sursum flexis pungentibus, 3 aequilongis, quarto breviore dorsali).

2943. E. tenue Lam. dict. lY, p. 755; Boiss. vov. p. 327! Gay 1. c. p. 15! BOURG. exs. 1854 N. 2141 et 1863 N. 2424! E. pusillum L. Cod. 1894 ex parte (quoad loc. hisp. et syn nonnull.)! E. pumilum amethystiuum Barr. ic 376, 3! Gracile , rigidulum, pallide virens v. superne amethystinura; caule solitario, erecto, '/2 1'/2' 1-1 inferne simplici v. sparse ramoso, axi primario ramisque superne iu di- V. trichasium solutis, ramis dichasii capitulum centrale longe superantibus, erecto- patulis; foliis cito marcescentibus, inferioribus parvulis, lireviter petiolatis, oliovatis, digitato-incisis , reliquis subsessilibus, digitato-partitis, segmentis lineari-lanceo- latis, remote spinoso-ciliatis, foliis dichasio proximis spurie ternato-verticillatis ; capitulis longiuscule pedunculatis, ovali-subglobosis, minutis, involucro 6— 9-phyllo, (spinulis interjectis minorihus subulato-reflexis) phyllis cocrulescentibus, capitulo sub- duplo longioribus, linearibus, remote spinoso-ciliatis, paleis rigidis, a latere com- pressis, flores paulo superantibus; calycis laciniis ovatis, obtusis v. retusis , subito breviter mucronatis, tubo suhgloboso, vesiculis obtusis, pellucidis, patulis dense ob- tecto, apice (limhum versus) 10-aIato; petalis leviter emarginatis, apiculo inflexo apice lacero; stylis divergentibus, stylopodio parvo, hemisphaerico.

lu collibus campisque asperis, jiraecipue arenosis v. lapidosis, cultis incultisque passim: Gallec: Montalegre pr. O-rense, (Planell.), Castell. utr. frequ. ! Valent. Valencia (Cav.) ; Boet. : per tot. tractum scbistosum mont. Marian. haud raro, v. c. in dumetis inter S. Esteban del Puerto et Aldea quemada, Wk.I Vilo (Pro- Long.). 0 Jun.— Aug. v. V.

Hab. quoque in Lusitania et Africa bor.

b) Paleae tricuspidatae.

2944. E. tricuspidatum L. Cod. 1895! BOISS. voy. p. 236! DelAROCH. 1. c tab. 9! BouRG. exs. 1853, N. 1877! Caule gracili , erecto , ■^/4— IV2 1-, folioso , infra sympodium parce v. haud ramoso; foliis inferioribus cito marcescen- libus, longiuscule petiolatis, rotundato-cordatis v. rcniformibus. spinoso-serratis, cau- tinis superioribus e vagiua brevi amplectente palmato- 5 7-partitis, segmentis linearibus v. lineari-lanceolatis, spinoso-subincisis; ramis dichasii capitulura centrale subglobosum hmge excedentibus; involucro 5— 8-phyIlo, phyllis capitulo 2— 3-plo longioribus lineari-lanceolatis, rigidis, mucronato-pungentibus, magis minusve spi- noso-ciliatis : paleis flores subduplo superantibus ; calycis laciniis erectis , ovato- lanceoIa,tis, sensim brevissime mucronatis, tubum turbinatum, vesiculis albis, acutis, adpressis dense obtectum superantibus; stylis erectis, stylopodio cupuliformi. leviter crenulato.

In collibus aridis reg. calidae Ilisp. austr. raro: Boet.: Cadiz (PlCARD ex Reut.) Puerto de Sta. Maria (CLEiM.), Alcala de los Gazules (BoURG.)! Tarifa (hli. hort. Matrit.)! Coin, Alhaurin, Tolox, Gaucin (BoiSS.). (Loc. nat. Castel- lana (Madrid , la Rioja, Alcarria, Palau) nobis dubia videntur). ^j. Jul. Aug. V. s.

Hab. in Africa hor. , Italia, Sicilia , Graecia, Asia minore.

Obs. Spccimiua quae vidi tam Hispanica quam Sicula valde a tigura Larochei recedentia (capitulis minoribus, brevius peduuculatis, invohicri })hyllis augustio- rihus multoque longioribus) ad varietatem C. ejusdem autoris pertinere videutur ; an specifice distinguenda?

2945. E. glaciale BoiSS. Elench. N. 77: voy. p. 235, t. G5! BOURG. exs. 1851, N. 1192! Campo exs. N. 41!) Multiceps, subcaespitosum. hasi flbrillis loli- orum emortuorum obtectum; caulibus erectis, 3 6" 1.; foliis cafio-virentibus, radi- calibus longe petiolatis, cuneato- v. flaliellato- 3 5-sectis, segmentis pinnatifidis, nervis validis excurrentibus longe rigideque spinosis; fol. caulinis sessiliiius, palma- tisectis, segmentis longe pectinato-spinosis, dichasio proximis spurie ternato-verti- cillatis; capitulis subglobosis , centrali pedunculato , ramis dichasii subaequialto ; involucro 6 8-phyllo, spinulis interjectis minoribus , reflexis, simplicibus; phyllis lanceolato-subulatis, capitulo subduplo longioribus, coerulescentibus, basin versus remote pectinato-spinosis, paleis flore longioribus, coeruleis; calycis laciniis ovatis, breviter mucronatis, tubo laevi (?) ; petalis leviter emarginatis, apiculo inflexo apice bifido; stylis divergentibus.

In declivibus glareosis siccis regionis alpinae sup. et nivalis (8 11000') mon- tium Nevadensium: Collado de Veleta (BoiSS.), Prados de Vacares (Wk.)! Puerto de Vacares (BouRG.)! Puerto del lobo, inter Dilar et Monachil, Picacho de Veleta , Mulahacen (BoiSS. , Wk., Campo)! 4. Aug. v. s. »Cardo azul.«

Obs. Fructum maturum examinare non potuimus. In figuraBoissieriana omnino laevis depictus est, statu autem, ut videtur, valde juvenili, quare ulterius statu maturo observandus.

2946. E. maritiinum L. Cod. 1896! Boiss. voy. p. 23G! GODR. et Gren. 1. c. p. 757! Fl. dan. tab. 875! RCHB. 1. c. tab. 8! Glaucum, superne coerules- cens , radice longe fusiformi ; caule crassiusculo, solido, erecto, 1' 1 '/2' 1., superne divaricato-ramoso ; foliis coriaceis , margine undnlatis , spinoso-dentatis v. palmati- lobis , inferioribas longe petiolatis, cordatis, caulinis super. amplexicaulibus, sum- mis sessilibus tritidis; capitulo globoso , demum ovali, longe pedunculato, ramis dichasii parum breviore; involucri phyllis 5 6 divaricatis, rhomboideo-eilipticis, spinoso-trilobis, spinulis nulli« interjectis, paleis rigidis. flore vix longioribus; calycis laciniis lanceolatis , puugentibus. fructiferis patulis, tubo aculeolis elongati.s. acu- minatis, patulis dense obtecto subaequilongis; petalis coeruleis, profunde emargi- natis ; stylis erectis, stylopodio cupulifoimi, crenulato-lol ato ; pericarpio fungoso, mericarpiis 3-vittatis.

In arenosis maritimis passim : Gallec. : Cobas, Doninos, Corufia, Puentedeume, Ponteveiira, Vigo (Lge.j! Astur. : Gijon (BoURG.)! Cantabr. Santander, Portuga- lete, S. Selastian (Lge.)! Catal.: Barcelona (CoLM.) et pl. loc. (CSTA.); Valent. in arena mobili pr. Valencia , (W' K. !) inde a Castellon de la Plana ad Sucronem usque, c. Santa Pola, Alicante (Cav.); B(iet.:Cadiz (Lge.) et in prov. Gaditana flf. (Clem.); Estepona (Boiss.j, Malaga (Hans. in hb. AG.)! 4- Jul.— Aug. v. V. »Cart panical mari« Catal.

Hab. ad littora maris totius fere Europae (in ins. Balear. quoque).

2947. E. Duriaeanum Gay 1. c. p. 10! E. Duriaei Gay in DR. pl. exs. Astur. N. 315; BoiSS. voy. p. 237! BOURG. exs. 1^64. N. 2650! E. ilicifolium Brot fl. lusit. I, p. 419: Hffg. et Lk. fl. Port. II, p. 380, tab. 115 opt.)! (non Lam.) Laete viride, lucidum, vix coerulescens; radice fusiformi, crasso, superne fibrillas foliorum mortuorum gerente , rosulam gemmis late:ali1ius plnries renovandam, demum iu caulem florigerum abeuntem proferente; foliis rosularum sterilium lauceolato-spathulatis , breviter petiolatis, spithamaeis, inciso-dentatis , dentibus crispis , albo-spinosis ; caule florigero robusto , soli-

10

tario, erecto, 1—1 '/i' 1., folioso et sparse ramoso, foliis caulinis sessilibus, lan- ceolatis , profuude dentato-spinosis , summis amplectentibus ; capitulis caulem ramosque terminantibus crasse pedunculatis, elongato-cylindraceis , multi- et densi- floris, ramis superioribus spurie oppositis, capitulo terminali brevioribus; involucro 8 12-phyHo, interjectis spinulis brevibus, reflexis, simpiicissimis v. tricuspidatis, phyllis capitulo dimidio subaequilongis , erecto-patentibus, lanceolato-linearibus, rigidis, pungentibus. infra medium utrinque I 4-spinosis; paleis flore paulo longi- oribus , filifornn-trigouis. rigidulis; calycis laciniis linearibus, pungentibus, margine scariosis, tubo elliptico-subgloboso, vesiculis conicis obtusis, adpressis, albidis dense obtecto longioribus; petalis albidis, profunde emarginatis, apiculo inflexo brevi, acuto, integerrimo; stylis divergentibus , stylopodio cupulari, 10-crenulato ; jugis nullis, vittis 10 squamis mericarpiorum tectis.

Tn declivibus asperis, inter saxa reg. alpinae et subalpinae Hisp. maxime

borealis : Astur. Pico de Canellas (DR. !), Pico de Arvas ad Puerto de Leitariegos

(DR., BOURG.!). 4. Jul.— Aug. v. s. Hab. quoque in Lusitania boreali.

c. Paleae integerrimae v. inferiores utrinque 1 3-spinosae.

* Fol. radic.iUuiii lamiiia integra , denticulata v. spinoso-serrata.

2948. E. Aquifolium Cav. anal. cienc. HI, p. 32; Delaroche 1. c. p. 34, t. 10! BOISS. voy. p. 236 ! E. crinitum I-GE. Pug. p. 227! (non Presl). Caule solitario, erecto, folioso, ^j^—l' 1.; foliis radicalibus cito marcescentibus , obovatis, margine undulato spinoso-dentatis , in petiolum lirevissimum dentato-ciliatum angu- statis, caulinis sessilibus, e basi amplectente, spinoso-auriculato lanceolatis, spinoso- dentatis v. incisis; ramis dichasii 2 4 erecto-patulis, capitulo centrali subgloboso, amethystino vix longioribus: involucro 8 12-phylIo, phyllis superne amethystinis, inaequalibus, 5 6 capitulum subduplo superantilms, nervo longe excurrente mucro- natis, spinoso-pinnatifidis, reliquis capitulo brevioribus, spinoso-palmatisectis ; paleis inferioribus lanceolatis, flore longioribus, utriuque 1 3-spinosis, superioribus sensim brevioribus, subulatis, integerrimis; calycis laciniis ovatis, nervo excurrente bre- viter mucrouatis, margine scariosis, tubo squamis adi^ressis, rotundatis, retusis undique dense obtecto ; petalis profunde emarginato-bilobis, lobis divaricatis ; stylis apice arcuatis; stylopodio cupuliformi, crenulato.

/3., elongatum Borss. I. c. , caulibus elongatis, tenuioribus, petiolis elon-

gatis, capitulis minorilius, phyllis involucri brevioribus et latioribus.

In locis sterilil)us reg. calidae Hisp. austr. raro: Boet.: Cadiz (BroussoK,

Dlrand, Boiss. etREUT.)! S. Roque, Estepona (Boiss.), Malaga (hb Ag )!

Carratraca (Hans.), Vilo (Prol. in hh. Wk.)! (5. in locis herbidis reg. mont.

Sierra Prieta (Rambur ex BOISS.). 4- v. s.

2949. E. corniculatum Lam. dict. IV, p. 756; Brot. phyt. lusit. I, p. 87, tab. 38! Caule plerumque solitario, erecto, I/2 1' 1., fistuloso; foliis radicalibus erectis, longe petiolatis (petiolo teretiusculo, fistuloso, transverse articulato) , ellip- ticis v. ovato-lanceolatis, denticulato-serratis , caulinis infer. brevius sed late petio- latis, 3 5-partitis, spinoso-dentatis , superioribus sessilibus, 3— 5-sectis, dichasio proximis suboppositis; capitulis parvulis, subglobosis, densifloris, longe peduncu- latis; involucro 5— 6-phyIlo, phyllis capitulo 2 3-pIo longioribus, divaricatis, lineari-subulatis, concavis, carinatis, integerrimis; paleis flore brevioribus v. subae- quilongis, minutis, membranaceis, lanceolatis, vix pungentibus, iutegerrimis, suprema (capitulum terminante)foliis involucralibus similiet iisdem aequilonga; calycislaciniis ovatis, mucronatis, patulis, tubo papillis hyalinis elongatis, patulis seriatim dense obtecto brevioribus; petalis albidis , profunde emarginato-ltilobis , lobis parallelis, apiculo longe iuflexo apice fimbriato; stylis arcuato-deflexis; stylopodio cupuliforrai, margine crenulato. (Flores citriodori ex Brot.)

In locis humidis v. inundatis, ad fossas reg. calid. raro- Boet.: Cadiz (L. DUF.), Torre gorda, Trocadero (hb. Fauche) San Lucar de Barameda (Reut.). 4. Aest. n. V.

Hab. quoque in Lusitania.

Obs. Teste Brotero, planta pro loci diversitate valde variabilis: in locis sic-

i1

cioribus iuvolucri pliylla saepe brevissima evadunt, folium comale saepe deest; paleae var. trifidae, flore intei'dum longiores, capitula minora, snbsessilia.

2950. E. dichotomum Desf. fl. Atl. I, p. 226, tab. 55! BOISS. voy. p. 236! Simplex v. multicaule, pallide virens; caule erecto, folioso, '/a 1' 1.; foliis radicalibus longiuscule petiolatis, e basi subcordata ovalibus, adpresse serratis, serraturis spinulosis, caulinis sessilibus, palmatisectis, segraentis lanceolatis, remote et inaequaliter spinoso-serratis ; ramis in di- v. trichasium dispositis, divaricatis, re- petito dichotome divisis, quibusdam sub dicbasio sparsis; capitulis parvis, ovali- subglobosis, centrali breviter pedunculato, ramis dichasii pluries breviore; invohicri capitulo muUo longioris phyllis 5 6-linearibus , mucronatis, iufra medium louge, sed parce spinoso-ciiiatis , interjectis brevioribus nonnuUis reflexis ; palcis e basi cymbaeformi adsceudentibus , subulatis , pungentibus , integerrimis , iuferioribus tri- cuspidatis v. una alterave spinula utrinque instructis, floribus subduplo longioribus; calycis laciniis erectis, ovalibus, obtnsis, subito in aristam longe mucronatis, tubo turbinato , squamis uiveis , obtusiusculis , basi patulis , superne adpressis dense ob- tecto; petalis albidis , calyce multo brevioribus, profunde obcordatis, lobis paral- lelis; stylis erectis.

p". ramossisimum LosC. et Pard. (Wk. herb.)! inflorescentia fastigiato- et repetito- di- v. trichotome ramosissima; foliis cauliuis sumrais brevio- ribus et latioribus; cajjitulis duplo minoribus (Wk. in Losc. et Pard. Ser. inconf. p. 46!) In rupibus reg. montanae rr. : Boet. Ronda en el Tajo (?) (BoiSS.) (3. Arag. austr. ad Chiprana (Losc)! 2|. Jun.— Juli v. s. Hab. in Italia merid. , Sicil., Creta, Africa bor.

** Fol. radicalium lamina pinuati- v. palmatisecta.

2951. E. campestre L. Cod. 1897! BoiSS. voy. p. 234! GODR et Gren. 1. c. p. 756! FI. dan. tab. 554! Rchb. 1. c. tab. 11! Pallide virens; caule erecto, solido, folioso, 1 2' I., basi fibris fol. mortuorura stipato, apice divari- cato-ramoso ; foliis coriaceis , radicalibus longe petiolatis , pinnatisectis v. bipinna- tisectis, segraentis divaricatis, decurrentibus , raargine undulato spinoso-dentatis v. incisis, caulinis sensim brevius latiusque petiolatis, petiolo basi dentato, surarais subsessilibus, auriculato-vaginantibus ; capitulo centrali longe pedunculato, ramis spurie verticillatis , repetito-dichotorae divisis breviore, ovato-subgloboso : involucro 5 7-phyllo, spinis simplicil)uspatulis interjectis; phyllis capitulo plus duplo longio- ribus, rigidis, divaricatis, liueari-Iauceolatis, reticulato-venosis, integerrimis v. basin versus parce spinosis ; paleis integerrimis, e basi cymbaeformi subulatis ; calycis laciniis erectis, subulatis, nervo excurrente sensim cuspidatis, tubo obconico, squamis niveis acutis , erecto-adpressis dense tecto parum longioribus ; petalis albidis, profunde emar- ginatis, lobis parallelis ; stylis erectis , stylopodio cupuliformi, margine crenulato.

In campis asperis, incultis solo arenoso argillaceo v. subsalso a reg. cal. ad alp. usque per totam fere Hispaniam frequentissimum. 4 Maj. Aug. v. v. »Cardo corredor.* Catal. »Cart. panical, Cart. jirgoler, Centcaps, Espinacal.* Valent. »Panical.«

Hab. in Europa media et australi.

2952. E Bourgati Gou. ill. p. 7, tab. 3! GODR. et Gren. 1. c. p. 756! CSTA. Catal. p. 107! BOURG. exs. 1863, N. 2425! Subsimplex v. apice ramosum, caule erecto, crasso, parce foliato, basi fibris fol. emortuorum stipato, ^2 ^' !•; foliis coriaceis, infer. longe petiolatis, ambitu orbiculari-reniformibus , palmatisectis, segmentis spinoso-Iaciuiatis, divergentibus , super. late vaginantibus , sessilibus v. semiamplectentibus ; capitulis majusculis, ovatis, longe crasseqne pedunculatis, pedunculo ramis dichasii aequilongo v. longiore, involucri phyllis 9 14, capitulo subduplo longioribus, divaricatis, coerulescentibus, lanceolatis, nervo crasso excur- rente mucronatis , utrinque 1 2-spinoso-deutatis; paleis flore longioribus , subulatis, integerrimis ; calycis laciniis erectis, lanceolato-ovatis. sul)ito mucronatis, tubo late obovato, corapresso tetragono, 5-jugato, laeviusculo v. superne et ad juga leviter fusco-verruculoso ; petalis coeruleis, profuude emarginatis, lobis parallelis, apiculo

12

inflexo longissimo apice lacero; stylis erectis, stylopodio cupuliformi, margine cre- nulato.

a. pyreuaicum! Foliorum laciniae latiores breviusque spinoso-dentatae, involucri phyllis latioribus (spinulis minoribus interjectis 0 v. ])aucis, fructu laeviusculo v. parce verruculoso). /J. hispanicum! humilius; foliorum laciniae angustiores longiusquespinosae, invohicri phyllis angustioribus crehrius spinosis, spinisque minoribus basi interjectis , fructu squamis patulis albidis densiuscule obtecto. In locis sterilibus . rupibus calcareis pascuisque reg. alp. et subalp. passim (4000—8500!); Pyren. Arag. et Catal. (praecipue forme a.): Valle de Aran (Salv., COLM.) Formigal (Vaiil hb.)! Valle d'Eynes (Endress.! Phil. ! Reboud.I), Castanese (Phil. , CsTA), Puerto de Venasque, Villaler (CsTA.), Sallent, Pueyo, Panticosa (Ass.) etc. ; Astur. Pico de Arvas, Pefiaflor (DR.); Cast. (forma /j). La Tesla supra Encinillas (Lge.!) Sieria de Gredos ad hi Garganta frequ. (BOURG. !) Puente de la Formes pr. Aliceria (Leresche!) Puerto del Pico, Sierra de Barco, de Bejar etc. (Grlls.j Catal. Set-Casas (Isern), Montes de Berga, Surroca, Puigsacau (CSTA.); Boet.; S. Nevada in pratis reg. alp. sup. Barranco de Benal- caza (FUNK)! Dehesa de S. Gerouimo (Wk.)! Prado de yegua, Vacares, Mula- hacen. valle de Dilar (BoiSS.). 2|. Jul. Aug. v. v. Hab. quoque in Pyrenaeis Galliae (forma a).

Obs. Specimina pyrenaica et hispanica quae comparavi, ita inter se distincta sunt ut facile diversas species crederes. Observante vero cel. BoiSS., qui differen- tias quoque notavit , formae transitoriae adsunt , quare vix nisi varietatum nomine salutandae.

2953. E. dilatatum Lam. dict. IV, p. 755; Delaroche 1. c. tab. 4! BOISS. voy. p. 235! Willk. exs. 1845. N. 1242! BOURG. exs. 1853, N. 1878! E. minimnm tritidum hispauicum Barr. ic. 36! E. amethystinum Clem. List. p. 287 (non L.). Rigidum , supei-ne amethystinum ; caule erecto, folioso, '/2 1' I.; foliis radic. cito marcescentibus , breviter lateque petiolatis (petiolo dense longeque setoso-ciliato) , piiuiatisectis v. bipinnatiiidis, segraentis spinoto-Iaciniatis, terminali majore trisecto, fol. caulinis subsessilibus v. semiamplectentilais, piunati- v. pal- matisectis, segmentis anguste lanceolatis, spinoso-incisis, terminali falcato-deflexo; capitulis subglobosis v. hemisphaeriois, teiminali louge pedunculato, ramos axillares sparsos v. in dichasium congestos superaute (quo panicula angusta, rarius corym- biformis evadit); involucri phyllis 6 10 coeruleis, capitulo subduplo longioribus, lanceolatis, remote spinoso-dentatis, apice reflexis, iuterjectis spinulis simplicibus v. foliolis mininiis spinoso palmatifidis; paleis lanceolatis , mucronatis, integerrimis, flore paulo louginribus; calycis laciniis erectis, ovato-laneeolatis, hinge et abrupte mucronatis, tubo late oliovato; jietalis albidis, profunde emarginatis, lobis iiarallelis; stylis erectis, .stylopi dio cupuliformi, creuulato; mericarpiis 5-costatis, costis late- ralibus totis, dorialibus a medio ad apicem adpresse et breviter squamigeris, val- leculis dense fusco-verruculosis.

In papcuis. dumetis. locis sterilibus reg. calidae (0 2000') raro; Cast.; Mtes. de Biirgos, Serrania de Cuenca (QUER, Palau), Pinares de Cuenca ad pag. Car- 1 oueras (Wk.)! Boet.; ad rad. montis la Sagia Sierra. S. de Jaen ad cacumen Cerro de Jabalcon dictuni (Wk.)! S. Nev. ad el Puche, Iznalloz (Wk.), inter S. Roque et Estepona, Colmenar pr. Malaga (BoiSS.); P. de S. Maria (Clem.). ZI. Jun. Aug. V. s.

Hab. quoque in Africa bor., Lusitania, Italia merid., Sicil., Dalmat., Turc.

Obs. Forma crinita (E. crinitum Presl del. prag. p. 139) vix differt nisi petiolo magis dilatato, densius et longius setoso-^^iliato. Huc pertinere videtur E. amethystiuum dilatatuni Brot. phyt. Lusit. tab. 166, sed haec forma, quan- tum scio, in Hispauia hucusque haud lecta est.

DCXLII. HOHENACKERIA Fisch et Mey. ind. h. retropol. 1835, p. 39; J. Gay ann. sc. nat. ser. III, 9, 154! Coss. nol. crit. p. 165! Flores hennaphroditi, sessiles, in capitula sessilia, exinvolucrata dense

13

aggrogata, foliis interjectis, congesli, axls capituli planiuscula. non paleata. Calyris laciiiiae 5 (v. 10) persistentes et (leinuiii spinescentes, patnli. Petala elliptica cuni laciniila inflexa. Filainenta brevissima, aesti- vatione erecta, styli brevissiini, stylopodio longiuscule stipitato colunn- nari suffulfi. Fructus sponte haud bipartibilis, apice in columnam den- tibus calycinis coronatam subito angustatus, carpoplioro 0 Mericarpia convexa, crasse suberoso-corticata, obtuse 5-jugata, valleculis obsolete l'Vittatis (v. evittatis Coss.i Semen pericarpio spongioso adnatunti, profunde 6-suIcatum. (Fructus in specie europaea laevis v. levissime rugulosus, in altera sp. algericnsi (H. polyodon Coss. el DR.) dense pa- pilloso-velutinus).

2954. H. bupleurifolia F. et Met. 1. c; J. GAY 1. c. ! COSS. 1. c. ! BOURG. exs. 1851, N. 1192 a! Piimila, glaberrima, canle brevissimo v. subimllo, cum foliis 1 3" 1.; capitulis dense conglobatis, ramis intra folia rosulata brevissime semel v. bis dichotomis; foliis omuibus capitnla longe superantibus. e basi late vaginante scarioso-marginato inferne iiliformibus, snperne lanceolato-linearibus, raargine cal- loso minutissime denticulatis; tiibo caljcis tereti, sulcato, laciniis subulatis, petalis albidis (Coss.) elliptico-subrotuudis, haud emarginatis.

In pascuis apricis reg. mont. inf. rr.: BOET. ad fodinas phimbeas in parte inf. montis Sierra de Baza prope oppid. Baza (BOURG.)! O Mai. Jun. v. s. Hab. quoque in Caucaso, Africa boreali.

Obs. »Genus optiraum et singularissiraum, characteribus phiribus et habitu a Saniculeis omnibus distinctissimum» (GAY 1. c.) forsan typum tribus proprii sistere possit. A Bupleuraceis, quibus foliis integerrirais accedit et quibus a celebb. HOOK. et Bth. associatnr, variis quoque notis gravioribus recedit.

Species inquirendae :

Eryngium Barrelieri Boiss. (E. pusillumL. Sp.) In Algeria, Sicil., Sardin., Cors.,

forsan in Hisp. austr. v. orient. indagandum. E. plamim L. Indicatur ad Matritum (Ro.TAS) sed valde dnbia civis, Europae orient.

et mediae imprimis incola. Tn Hispania igitur ulterius inquirendum. E. triquetrum Vahl Hab. in Sicilia, Afr. bor., forsan quoque in Hisp. raediterranea. E. amethyKtiimm L. In. Lombardia, Littor. anstr. . Dalmat. Turc. E. latifolium Hffg. et Lk. (an forma E. campestris?) in Lusitania.

Trib. ]II. E c h i n 0 p h 0 r e a e.

Calycis limbus 5-partitus, laciniis persistentibus. Petala apiculo inflexo einarginata, aestivatione iinbricata. Flores poIyganii:</ peripherici pedunculis indurato-accrescentibus florein ? centralem sessilem demum involucrantes. Fructus abortu 1-IocuIaris, inericarpio (unico) 5-jugato, vittis vallecularibus. Albumen campylospermum. (Tribus, ut videtur, naturalis, hinc Eryngio, illinc (mediante Exoacantha) Daucineis appro- ximanda, nec non Oenanthes generi analoga).

DCXLIII. ECHINOPHORA Tournef. inst. p. 656 ! L. Gen. pl. p. 329 ; Bth. et HuoK. I. c. p. 8bt! Flores polygami. perfecte umbellati ; involucrum involucellaque polyphylla: calycis laciniae pungentes; petala obovata, emarginala, palentia. exteriora saepe radiantia : styli elongati, apice divergentes, stylopodium conicum. Fructus a latere subcompressus (meri- carpio altero abortivo tenui;, basi pedunculis induratis florum masculorum

1*

involurralus, apice solo exserlo; juga niericarpiorum depressa, valle- culis 'i-vittatis, membrana tenui tectis. Albumen valrle involutum.

2955. E. spinosa L. Cod. 1925! Cav. ic. tab. 127! GODR. et Gren. 1. c. p. 748! RCHB. ic. tab. 190! Caule e radice longo crassoque erecto, angulato- sulcato, folioso, fastigiato-ramoso, Va— 1' 1.; foliis crassis rigidisque, scabris v. glabriusculis , bipinnatisectis , segmentis subulatis, canaliculatis, dorso carinatis, apice pungentibus; radiis umbellae 5 8 brevibus, crassis, inaequalibus, sulcato- striatis; involucro involucellisque 5— 8-phyllis, phyllis lanceolatis, pungentibus; pe- talis albis, dorso puberulis, extexnoribus radiantibus.

In arenosis maritimis reg. cal. Hisp. orient. : Catal. : S. Lorenzo de la Salanca (Pyr. or.) Endrss! Polidas inter Port Vendres et Bafiolas (Lapeyr. , Phil.), Montjuich et pl. loc. ad mare (COLM. , CsTA.); Valent. a Castellon ad Sucronem usque, circa Puzol, Almasera (Cav.) 4. Jul. Aug. v. v.

Hab. in Anglia, Gallia occid. et medit. , Ital. , Dalmat., Graec.

Trib. IV. A r m a ta e MoRis fl. Sard. IL p. 160!

Flores saepius polygami (centrales nonnulli (/ steriles); calycis laciniae 5 ovato-ianceolatae v. setaceae, saepe minimae v, subobsoletae. Petala apice inflexo-obcordata v. emarginala, exteriora saepe radianlia. Mericarpia 9-costata , juga primaria 5, quorum 2 lateralia plano com- missurali imposita, et 3 dorsalia, setigera v. aculeolata, secundaria 4 magis proniinulfi, glochidiata v. aculeata seu copia aculeolorum totam valleculam oblegenlium oblitterata. Vittae sub jugis secundariis soli- tariae, commissurales 2. Herbae monocarpicae,

A. Cauealineae KocH. Fructus a latere compressus v. subteres. Albumen facie commissurali involutum sulcatum. Flores albi v. rubelli.

DCXLIV, TORILIS Spreng. Umb. Prodr. 24; DC. Prodr. IV, p. 218! Calycis laciniae minutae, in fruclu maturo saepe obsoletae. Pe- tala lobulo inflexo emarginala v, obcordata, subaequalia v, exteriora radiantia. Fructus a latere subcompressi juga primaria filiformia, se- tulis, secundaria vix distincta, aculeolis retrorsum scabris v. glochidiis pluriserialibus obtecta verrucisve multiserialibus muricata. Carpophorum liberum, saepius bifidum; vittae solitariae.

a) Umbellae2 3-radiatae; Petala su bregularia. Mericarpiorum alterum (externum) aculeolatum, alterum (internum) muricato-

verrucosum.

2956. T. nodosaGARTN. fruct. I, p. 82, t. 20, f. 6; GoDR. et Gren. 1. c. p. 676! RCHB. 1. c. lab. 167! Tordylium nodosum L. Cod. 1934! Caucalis nodosa Scop., Fl. dan. tab. 1990! Caule saepius fere a basi ramoso, ramis decumbentibus V. erecto-adscendentibus ; foliis strigoso-scabris , bi- tripinnatisectis , segmentis lan- ceolatis, integris v. incisis; umbellis internodia successiva terminantibus spurie late- ralibus et oppositifoliis , sessilibus v. brevissime pedunculatis; umbellulis parvis, multifloris, ob radios l)revissimos glomerato-condensatis ; involucro 0, involucelli plurifolii phyllis pedicellos superantibus; calycis laciniis brevissime et late trian- gularibus; petalis albidis v. rubellis, sulaequalibus, leviter emarginatis ; stylis erectis, stylopodio mamillari subbrevioribus; fructuovato, mericarpio externo glo- chidiato, interno verrucoso (rarius ntroque v. glochidiato v. verrucoso); commissui'a anguste lineari; carpuphoro sununo apice bitido.

In agris, ruderatis, ad vias, per totam facile Hispaniam passim frequens. O Apr.— Sept. V. v. »Cachurro.«

Hab. iu EuLopa media et australi , Afiica boreali.

15

0 b s. Fructus centrales saepe omuinu venucosi , sed specimina fructibus om- nibus aequaliter aculontis (quae forma speciei typica ex DC. Prodr. 1. c. habenda esset) uullibi invenimus.

2957. T. heterophylla GUSS. Prodr. fl. Sic. I, p. 326! GoDR. et Gren. 1. c. p. 676! CUTAND. Matr. p. 322! T. helvetica var. heterophylla RCHB. 1. c. tab. 167! Caule gracili, erecto , divaricato-ramoso , 1 l'/2l., retrorsum strigoso; foliis scabris, inferioribus pinnatisectis v. bipinnatisectis, segmentis lanceolatis, serrato- pinnatitidis , supcrioribus trisectis. segmentis longissime linearibus, integerrimis v. remote serratis; umbellis internodia successiva termiiiantibus longe pedunculatis, ante anthesin nutantibus, 2 3-radiatis; invohicro 0, umbelhilis parvulis, paucifloris; calycis laciniis minutis, ovato-lanceolatis ; petalis rubellis, levitcr emargin