46 4 1

ας Β

口才 4 感染 [= {=U 1 岩手 O D (1) 0 患者 D 退 D 1 8 12

πι. Ἐπ Ξ 宿 ”| | 退

ορ. 2” 死亡 τν ο. ου μυ

3,524 | 32 ολ ΒΛ 0 | 3,434 | 53 (+10) (19) (0) (1-1) (0) (0) (0)

( ) ΞΗΠΗ ήν 5 Ο1ΒΤΕ5α

(2) ΒΜΦΒΙΒΕΗΕΣΩΕΤ -- Ν 10.0 25 20

6.0 15 4.0 10 Ν i 2.0 | 0.6 0.7

ES

”一 @ 1 过问 10 )

(3) 保健 管内 9 阳性

12 5 | 12 12 | 12 19 | 12 26 1828 保健 会: 5ο ΞΚΒΤ 128118 | 12 18 | 12Η25Η 开导 1 8

500

ΤΑΝ

ΕΞη

||] ΤΙ}

ΠΗ Ἔῃ

(4) ΜπμφίΒΒΈΕΑΑΚ (单位 : )

ΞΞ 1/1 1/2 1/3 sa 1/5 1/6 1/7

στ

re | so) sl na) sm ΠΕΕ

En σης:

ϱ)σ)ν κ θημα ΞΕ: 2 2 13

2 全国 0 患者 (1) 全国 推移 (单位 : )

1 7 : 6,215

阳性 (全国) 阳性 (岩手 ) 26,000 8 20 :25, 851 - 250 24,000 | \ 22,000 20,000 5 200 18,000 - - \ 16,000 - 8 7 :1, 597 1 8 : 8, 045 - 150 μη 5 1 :36 | Η: | 12,000 | 10,000 pp Na a αι μα ἫΝ 100 8,000 - 3 2 :974 "1, 4 11 :644 \ ς 6,000 πει μΕι | Ν | 1 移动 平均 9 25 :421 | Γ 4,000. - 5 26.27 : | | 2,000 | 0 - 0 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/110/111/12/11/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/110/11/12/11/1

(2) 东北 O (单位 :

(3) O 1 阳性 (对 10 ) : ”1 1 ~1 /日

8-5)

: )

《单位

E

0

3

ΤΠ 9 0

.

9 4

ᾷΡΕΕΡΕΤλ ο1ΒΟΟ1Χ

9 /

.

0000000000 10050

感染

(1)

3

2 “5 Ὁ, 5. CD ΞΓ CN [αν] 8/1 ~ . αι 111 15 οἱ 8 < ν /I = LA μα A/T 9/1 ο ~ 9/1 τ! 9/Τ S/T | SAT < S/T b/T S ?AT κ στ E/T 8 E/T oe E/T /TL /Tt /TL τ/τ 5 T/T T/T τε/ζτ Seb εί ὃς τε/ζτ OE/ZT οἱ 0Ε/ΖΙ 0ε/ΖΤ - ΒΚ γα. 6ζ/ζτ 6Z/ZT 5 ο 5 A 8/1 πη 8 8z/zT sr Η- .. Πο Le/eT {ΒΒ / εζ/σι ο σι ΠῚ 9z/zT 32 osz/r 9Z/ZT SZ/ZT οζ/ζΙ σσ/σΤ Επ] νζ/ζι νζ/στ σα τ” εζ/ζτ εζ/ζτ ἘΞ ΕΕΣ μή ζζ/ζι Επ Φόσα ἃᾱ 4 TZ/zT , 9 Tl ὃν ἡπ OZz/zT ττ/ετ ΠΝ ἄρφοι Πε 6T/cT ΓΕ αρφο!: τε 5 8T/zT 61/ζΤ 5 45 81/1 δε Ne «1/21 81/1 > Oet κ 9T/zT στα LT/zT ΠΕ 30 Ο 91/51 Hi - 9 oo + ~ Do 91/21 ρπα [αν] LO [αν] LO [αν] LO [αυ] ἂπ ΠΟ Cn CN CN τή Ε. τῳ σσ] ας Ψ ο

60

40 50

ο

λαο

4

20 “一 -一 20 30

(3) PCR (11Η ΡΗ8])

10.0% 检查 实施 结果 (报告 )-

9.0%

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0% oN ΕΕ ο ο...

(4) 今明 (新 阳性 )

实施 (报告 )

ος ο 4 5 οι σι 0ο

12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24. 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7

(5) ΕΚΠΘΊΚΙΗΘ Λα;

(人 ) 界限 D20~24 平均 (1 平均)

4,500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ϱ κ ΓΙ οὐ ο 2 Ey φὲ τά «5 ΩΝ κ ο ΚΙ Φἳ κ ἮΙ δὲ δὲ δ) Φ ο ο δὲ α ο φῦ ο «Ὁ ν 【出 】KDDI Location Analyzer (https://k-locationanalyzer.com/) 7 se Φ'“ μασ «Ἡπληαουασ ΈΖηνα ν 3ΡΗΒΡΙΒΕΕ ΘΑ ΕΜ. βλεπετε νο "μεν. νά ΕΤ Ο τΚΒΗΙ ΗΚΑΚΗΗΑΤΟ5.. ριξε. τ./τον ΚΙΕΕΗΧΙΞΟΝ. ΙΧ σα «ΙΦΗΗΕΙΞΒΙΑ/ΣΈΡΕΗ (大 繁华 周边 60 ) μι τβΓ14Τ Ίο ;

δ.

(6) 1 8

医疗 提供 体制 DO 负荷

确保 病床 O 使

8.0% (+ 7.0) (32/400 )

(入 /疗养 )

O 使

0.0% (+ 0.0) (0/33 )

3.0 (+ 2.7) 10 @ 医者 ( ) (实数 37 )

2.096 (1.1.5) PCR 118 GOPCR 18[Ε]) (33/1690 )

π!

2.7 2.4 (对 10 1 ) _ να. (实数 33 )

@ 径路 (ΠΕΛΠΊΊΒΓΗ)

[5::}] ΕΠΗ} 1 ΑΕΚ

η τς 78 ἐν δὶ ἘΒ σ) ἘΠ ή

Ξ7-. λΙπΣει Έα (对

10 ) 10 场合 (适用

21.2% 3.8) (7/33 )

计策 基本

万全

判断 基准

απ απ κα κ τυν δΊλθι

αν 1)

Ίο) 0

(εξ ην τι 5)

ο αἱ ΑΕΙ -“ΑεΡΕΡΕΣΠΕΙΚΦ νυν, Φα τα τῇ

ΕΕ σπᾶ Ιον ν) σνακ πεις ΧΙ, ρει χε κ τυ 状况

Ιον 2 ρε χε ήοΟτ- Αλ 217 218

(5 Ας 病床 使 概要 20564: Τ.

LL) 状况

NN 8 [ 3 ] λὶ πρ

(ΧΕ ἀπε “Ἐκ | 入世 确保 病床 场合

«ἃ, ΜΠΕΗ ΜΕ Ην 5096 8:18 Χ7- πΏις. ΜΙΑ βϑἰς ἩΠΒΓΊ- ΘΖ

Ἔοβέιτια. Αι Οκ Ζε ΒΕ

βΕ-8--ς ΠΕ ΠΠ Θ

“ο 4 < UL 口才

{ναι

ον

[εις Ἀγ τ ή νυν

β-.--Σ

【参考 5 感染 推移 (R3.7.1 ) 阳性 (全 )